Tags : รับทําวิทยานิพนธ์ โปรแกรม spss วิเคราะห์ spss รับวิเคราะห์ข้อมูล รับทำวิจัย รับวิเคราะห์ spss รับวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ รับทํางานวิจัย ด่วน รับจ้างทําวิจัย ชลบุรี รับทําสารนิพนธ์ รับจ้างทําวิจัย เชียงราย รับทําวิทยานิพนธ์ ราคาเท่าไหร่ รับ ทำ วิจัย ออนไลน์ รับจ้างทําวิจัย เชียงใหม่ รับทําวิทยานิพนธ์ ราคาเท่าไหร่ รับ ทำ วิจัย ลำปาง ออนไลน์ รับ งาน คีย์ ข้อมูล แบบสอบถาม รับจ้างทําวิจัย เชียงใหม่ เชียงราย ชลบุรี  รับจ้างทําวิจัย ระยอง ตราด แม่ฮ่องสอน รับจ้างทําวิจัย อุดร ขอนแก่น รับวิเคราะห์ spss ราคา รับ คีย์ ข้อมูล spss ชุด ละ รับทำ spss ด่วน รับแปลผล spss รับทำวิจัย รับทำ spss งานวิจัย spss รับจ้าง run spss วิเคราะห์spss+แบบสอบถาม งาน คีย์ ข้อมูล spss ขอนแก่น รับวิเคราะห์ ข้อมูลทางสถิติ spss ราคาเท่าไร รับวิเคราะห์ spss เชียงใหม่ จ้างทําวิจัย อุดร โคราช จ้างทําวิทยานิพนธ์ ที่ไหนดี รับทําวิทยานิพนธ์ ข้อมูลspss วิเคราะห์ spss รับวิเคราะห์ข้อมูล
 หน้าแรก
 การทำวิจัยคืออะไร
 ขั้นตอนการทำวิจัย
 ลักษณะของนักวิจัยที่ดี
 ทฤษฎีเพื่อการศึกษา
 ติดต่อเรา

ระบบฐานข้อมูลจัดเก็บเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

ฐานข้อมูล Digital Collection
เป็นฐานข้อมูลที่จัดเก็บและแสดงเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) พร้อมภาพ โดยเฉพาะข้อมูลวิทยานิพนธ์ งานวิจัยของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยตลอดจนให้บริการ เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างห้องสมุดมหาวิทยาลัย/สถาบันกว่า 70 แห่ง เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ในการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศฉบับเต็ม พร้อมภาพที่ต้องการได้ทันที โดยปัจจุบันมีการจัดเก็บข้อมูลในระบบจัดเก็บ เอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวนกว่า 50,000 รายการ (โครงการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดมหาวิทยาลัยไทย ( ThaiLIS )


ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น (Reference Database)

ฐานข้อมูล Science Direct
คลอบคลุมบทความวารสารสาขาวิทยาศาสตร์ และการแพทย์ จำนวนกว่า 1,800 ชื่อ ของสำนักพิมพ์ Elsevier Science , Academic Press และสำนักพิมพ์อื่นๆรวมทั้งวารสาร Reviews จำนวนกว่า 6.2 ล้านระเบียน สามารถเข้าใช้ฉบับเต็มได้เกือบทุกชื่อ ตั้งแต่ปี 1995 - ปัจจุบัน


ฐานข้อมูล IEEE / IEE Electronic Library ( IEL )
:เป็นฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็มทางด้าน สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง เช่น Computer Science, Engineering Education ,Industrial Engineering, Remote Sensing, Transportation ซึ่งรวบรวมจาก วารสาร รายงานการประชุมวิชาการ และเอกสารมาตรฐานซึ่งกำหนดโดย IEEE ตั้งแต่ปี 1988 - ปัจจุบัน
คู่มือการใช้ฐานข้อมูล


ฐานข้อมูล ProQuest Dissertation & Theses
เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ของสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากประเทศสหรัฐอเมริกา และ แคนาดา รวมถึงสถาบันการศึกษาจากทวีป ยุโรป ออสเตรเลีย เอเชีย และแอฟริกา มากกว่า 1,000 แห่ง จากทุกสาขาวิชา คู่มือการใช้ฐานข้อมูล


ชื่อฐานข้อมูล : ฐานข้อมูล ACM Digital Library
รายละเอียด : เป็นฐานข้อมูลทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จากสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง จดหมายข่าว หนังสือ และเอกสารประกอบการประชุม ที่ตีพิมพ์โดย ACM และสมาชิก ประกอบด้วยรายการบรรณานุกรม สาระสังเขปเอกสารวิจารณ์และบทความฉบับเต็ม ให้บทความจากวารสาร และนิตยสารมากกว่า 23,000 บทความ ตั้งแต่ปี 1954
คู่มือการใช้ฐานข้อมูล


ฐานข้อมูล H.W. Wilson
ฐานข้อมูลดรรชนี สาระสังเขปและเอกสารฉบับเต็ม ครอบคลุมทุกสาขาวิชา ได้แก่ Applied Science & Technology , Art , Business , Education ,General Science , Humanities , Library and Information Science ,Social Sciences, Law, General Interest, Biological & AgriculturalScience ให้บริการวารสารฉบับเต็มมากกว่า 1,600 ชื่อ ตั้งแต่ปี 1982 - ปัจจุบัน คู่มือการใช้ฐานข้อมูล


ฐานข้อมูล ISI Web of Science
เป็นฐานข้อมูลบรรณานุกรมและสาระสังเขป ที่ครอบคลุมสาขา วิชาหลักทางด้านวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และ มนุษยศาสตร์ จากวารสารไม่น้อยกว่า 8,500 รายชื่อให้ข้อมูลมากว่า 1 ล้านระเบียน ตั้งแต่ปี 2001-2005 คู่มือการใช้ฐานข้อมูล

ฐานข้อมูล Kluwer Online eBooks
รวบรวมหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1,528 รายการ คู่มือการใช้ฐานข้อมูล


ระบบฐานข้อมูลหนังสือและวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (eBooks)

ฐานข้อมูล Dissertation Full Text
รวบรวมวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ ในรูปแบบ PDF File ในสาขาเกษตรกรรม, ชีววิทยา, บริหารธุรกิจ, เคมี, วิทยาการคอมพิวเตอร์,เศรษฐศาสตร์ , การศึกษาศาสตร์, วิศวกรรม, สุขศึกษา,ประวัติศาสตร์, ฟิสิกส์, จิตวิทยา, สังคมศาสตร์ จำนวน 3,850 รายการ
คู่มือการใช้ฐานข้อมูล


ฐานข้อมูล NetLibrary ebooks
รวบรวมหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 5,962 รายการ
สนับสนุนโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) คู่มือการใช้ฐานข้อมูล
Tags : รับทําวิทยานิพนธ์ โปรแกรม spss วิเคราะห์ spss รับวิเคราะห์ข้อมูล รับทำวิจัย รับวิเคราะห์ spss รับวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ รับทํางานวิจัย ด่วน รับจ้างทําวิจัย ชลบุรี รับทําสารนิพนธ์ รับจ้างทําวิจัย เชียงราย รับทําวิทยานิพนธ์ ราคาเท่าไหร่ รับ ทำ วิจัย ออนไลน์ รับจ้างทําวิจัย เชียงใหม่ รับทําวิทยานิพนธ์ ราคาเท่าไหร่ รับ ทำ วิจัย ลำปาง ออนไลน์ รับ งาน คีย์ ข้อมูล แบบสอบถาม รับจ้างทําวิจัย เชียงใหม่ เชียงราย ชลบุรี รับจ้างทําวิจัย ระยอง ตราด แม่ฮ่องสอน รับจ้างทําวิจัย อุดร ขอนแก่น รับวิเคราะห์ spss ราคา รับ คีย์ ข้อมูล spss ชุด ละ รับทำ spss ด่วน รับแปลผล spss รับทำวิจัย รับทำ spss งานวิจัย spss รับจ้าง run spss วิเคราะห์spss+แบบสอบถาม งาน คีย์ ข้อมูล spss ขอนแก่น รับวิเคราะห์ ข้อมูลทางสถิติ spss ราคาเท่าไร รับวิเคราะห์ spss เชียงใหม่ จ้างทําวิจัย อุดร โคราช จ้างทําวิทยานิพนธ์ ที่ไหนดี รับทําวิทยานิพนธ์ ข้อมูลspss วิเคราะห์ spss รับวิเคราะห์ข้อมูล