Tags : รับทําวิทยานิพนธ์ โปรแกรม spss วิเคราะห์ spss รับวิเคราะห์ข้อมูล รับทำวิจัย รับวิเคราะห์ spss รับวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ รับทํางานวิจัย ด่วน รับจ้างทําวิจัย ชลบุรี รับทําสารนิพนธ์ รับจ้างทําวิจัย เชียงราย รับทําวิทยานิพนธ์ ราคาเท่าไหร่ รับ ทำ วิจัย ออนไลน์ รับจ้างทําวิจัย เชียงใหม่ รับทําวิทยานิพนธ์ ราคาเท่าไหร่ รับ ทำ วิจัย ลำปาง ออนไลน์ รับ งาน คีย์ ข้อมูล แบบสอบถาม รับจ้างทําวิจัย เชียงใหม่ เชียงราย ชลบุรี  รับจ้างทําวิจัย ระยอง ตราด แม่ฮ่องสอน รับจ้างทําวิจัย อุดร ขอนแก่น รับวิเคราะห์ spss ราคา รับ คีย์ ข้อมูล spss ชุด ละ รับทำ spss ด่วน รับแปลผล spss รับทำวิจัย รับทำ spss งานวิจัย spss รับจ้าง run spss วิเคราะห์spss+แบบสอบถาม งาน คีย์ ข้อมูล spss ขอนแก่น รับวิเคราะห์ ข้อมูลทางสถิติ spss ราคาเท่าไร รับวิเคราะห์ spss เชียงใหม่ จ้างทําวิจัย อุดร โคราช จ้างทําวิทยานิพนธ์ ที่ไหนดี รับทําวิทยานิพนธ์ ข้อมูลspss วิเคราะห์ spss รับวิเคราะห์ข้อมูล
 หน้าแรก
 การทำวิจัยคืออะไร
 ขั้นตอนการทำวิจัย
 ลักษณะของนักวิจัยที่ดี
 ทฤษฎีเพื่อการศึกษา
 ติดต่อเรา
การวิจัยคืออะไร
มีหลายท่านสงสัย การวิจัยคืออะไร มีความสําคัญอย่างไร มีแตกต่างกันอย่างไร ความต่างกันไม่เหมือนกันหรือคล้ายกันอย่างไร การวิจัยคืออะไรมีขั้นตอนอย่างไร
การวิจัย (Research) เป็นหลักวิธีการศึกษาค้นคว้าหาข้อมูล รวบรวมเพื่อวิเคราะห์ข้อมูล สังเคราะห์ข้อมูล พิสูจน์ข้อมูล หาค่าความจริงตามหลักวิชาทางสถิติ มีความเที่ยงตรง เชื่อถือได้เพื่อนำไปแก้ไขหรือเพื่อการพัฒนาศาสตร์ด้านต่างๆ ที่ให้ประโยชน์แก่ประชาชน ขณะที่ นที เทียมศรีจันทร์.(2543) ได้อธิบายว่า การวิจัยเป็นเครื่องมือและเป็นปัจจัยพื้นฐานที่มีความสําคัญอย่างหนึ่งในการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อสร้างองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อการพัฒนาทางด้าน การศึกษา เศรษฐกิจ สังคม การเมือง และความมั่นคงของชาติ รวมทั้งยังช่วยในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ของมนุษย์ โดยการติดตามวิทยาการความก้าวหน้าในด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานของการวิจัยให้เกิดผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบที่เป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตอย่างแท้จริง สำหรับการวิจัยมีนักวิชาการ หลายท่านได้อธิบายไว้ดังนี้
อารมณ์ สนานภู่ (2545) ได้กล่าวว่า การวิจัยตรงกับคำภาษาอังกฤษว่า Research เกิดจากคำ 2 คำมารวมกัน คือ คำว่า RE+SEARCH จากรากศัพท์เดิมว่า เป็นการค้นหาซ้ำแล้วซ้ำอีกเพื่อให้เกิดความมั่นใจ นอกจากนี้ นักจิตวิทยาด้านการวิจัย ออกแบบแนวคิดอธิบาย “ Research ” โดยแยกเป็นอักษรที่มาจากความหมายจากที่ประชุม Pan Pacific Socience Congress ในปี ค.ศ. 1961 ณ. สหรัฐอเมริกา ได้แยกอธิบายความหมายไว้ดังนี้
R = ecruitment & Relationship หมายถึง การฝึกตนให้มีความรู้ รวมทั้งรวบรวมผู้ที่มีความรู้เพื่อปฏิบัติงานรวมกัน ติดต่อสัมพันธ์และประสานงานกัน
E = Education & Efficency หมายถึง ผู้วิจัยจะต้องมีการศึกษา มีความรู้และสมรรถภาพสูงในการวิจัย
S = Sciences & Stimulation หมายถึง เป็นศาสตร์ที่ต้องมีการพิสูจน์ค้นคว้า วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อหาความจริง และผู้วิจัยต้องมีความกระตุ้นในด้านความคิดริเริ่ม กระตือรือร้นที่จะทำวิจัย
E = Evaluation & Enviroment หมายถึง รู้จักประเมินผลว่ามีประโยชน์สมควรจะทำต่อไปหรือไม่ แบละต้องรู้จักใช้เครื่องมือต่างๆในการวิจัย
A = Aim & Attitude หมายถึง มีจุดมุ่งหมายหรือเป้าหมายที่แน่นอน และมีทัศนคติที่ดีต่อการติดตามผลการวิจัย
R = Result หมายถึง การวิจัยที่ได้มาเป็นผลอย่างไรก็ตามจะต้องยอมรับผลการวิจัยนั้น และเป็นผลที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าอย่างมีระบบ
C = Curiosity หมายถึง ผู้วิจัยจะต้องมีความรู้อยากรู้อยากเห็น มีความสนใจและขวนขวายในการวิจัยอยู่ตลอดเวลา
H = Horizon หมายถึง เมื่อผลการวิจัยปรากฏออกมาแล้วย่อมทำให้ทราบและเข้าใจในปัญหาเหล่านั้นได้เหมือนกับการเกิดแสงสว่างขึ้น แต่ถ้ายังไม่เกิดแสงสว่าง ผู้วิจัยจะต้องดำเนินการวิจัย ค้นคว้า วิเคราะห์ข้อมูลต่อไป จนกว่าจะพบแสงสว่าง ในทางสังคมแสงสว่างหมายถึง ผลการวิจัยก่อให้เกิดสุขแก่สังคม
นงลักษณ์ วิรัชชัย, (2543) ได้กล่าวว่า การวิจัยเป็นกระบวนการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปรากฏการณ์ธรรมชาติตามสมมุติฐาน โดยใช้ระเบียบวิธีการวิทยาศาสตร์ที่เป็นระบบ การค้นคว้าอย่างมีระบบ มีการใช้เครื่องมือ เชิงประจักษ์ มีการควบคุม และมีขั้นตอนดำเนินการเป็นขั้นเป็นตอน โดยแต่ล่ะชั้นตอนมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันนำไปสู่คำตอบปัญหาการวิจัย จากการวิเคราะห์ข้อมูลได้ผลการวิจัยที่เป็นความรู้ใหม่เป็นผลของการพัฒนาสิ่งใหม่ๆ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อและมนุษย์และสังคม

อุทุมพร จามรมาร, (2531) การวิจัย หมายถึง การเสาะแสวงหาความรู้ใหม่ วิธีแก้ปัญาหาแบบใหม่ ค้นคว้าหาคำตอบ โดยใช้กระบวนการที่เชื่อถือได้ หรือขบวนการที่ยอมรับในศาสตร์ร์นั้นๆ ผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบ และเป็นการค้นคว้าหาข้อเท็จจริงในปัญหาที่สงสัยภายในขอบเขตที่กำหนดไว้โดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ และเป็นเรื่องของการศึกษาค้นคว้าเพื่อพิสูจน์เพื่อหาคำตอบอย่างมีระบบและวิธีการอันถูกต้อง เพื่อให้ได้มาซึ่งความรู้ในสิ่งที่วิจัยนั้น

สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ และธวัชชัย อาทรธุระสุข. (2521)ได้กล่าวว่า การวิจัยเป็นกระบวนการที่ใช้เหตุผลหาข้อเท็จจริง หรือกฏเกณฑ์ของธรรมชาติแล้วใช้ข้อเท็จจริงหรือกฎเกณฑ์ธรรมชาติเหล่านั้นมาใช้ในการแก้ปัญหา รวมทั้งการวิเคราะห์ข้อมูลประเมินผลที่เกิดภายหลังจากการแก้ปัญหาแล้วว่าถูกต้องมากน้อยเพียงใด และการวิจัยเป็นกระบวนการต่างๆ ที่ดำเนินไปอย่างมีระเบียบกฎเกณฑ์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลดำเนินงานกับข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลและตีความหมายข้อมูลในรูปแบบรายงานผลการวิจัย เพื่อให้ได้มาซึ่งคำตอบที่ถูกต้องต่อปัญหาหรือคำถามที่ตั้งไว้

รุ่ง แก้วแดง, (2520) ได้กล่าวว่า การวิจัย หมายถึง กระบวนการศึกษาเพื่อหาความรู้ความจริง หรือเป็นการแก้ปัญหาด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ เป็นการค้นคว้าหารายละเอียดให้เป็นแบบแผนให้มากที่สุด เป็นการแสวงหาความจริงทุกขั้นตอนจะต้องมีการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบ และการวิจัยเป็นกระบวนที่ให้ได้มาความรู้ที่เชื่อถือได้ และความรู้นั้นใช้เป็นพื้นฐานตัดสินใจที่มีประสิทธิผล โดยกระบวนการค้นคว้าหาความรู้อย่างมีระบบ เพื่อตอบประเด็นที่สงสัย โดยมีระเบียบวิธีอันเป็นที่ยอมรับในศาสตร์แต่ละศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง (คณะทำงานยกร่างจรรยาบรรณนักวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ,2540)

เกษม สาหร่ายทิพย์, (2540) ได้กล่าวว่า การวิจัย หมายถึง การหาความรู้ใหม่ๆด้วยระเบียบวิธีที่มีเหตุผล เพื่อสนองความต้องการในการตัดสินใจของผู้บริหาร นักปฏิบัติการ และนักวิชาการ โดยที่จุดมุ่งหมายที่แท้จริงเพื่อมุ่งค้นหาและสะสมตัวความรู้ความจริงซึ่งอาจเป็นเชิงทฤษฎี สมมุติฐาน เทคดนโลยี หรือนวัตกรรมทางการศึกษา และการวิจัยเป็นกระบวนการในการศึกษาหาความรึความจริงอย่างมีระบบ สมเหตุสมผล และมีความรอบคอบด้วยวิธีการที่เชื่อถือได้ โดยสามารถตรวจสอบความรู้ความจริงที่ค้นพบได้

บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์. (2549) การวิจัย มีความหมาย เป็นกระบวนการค้นคว้า หาข้อเท็จจริงหรือค้นคว้าหาปรากฏการณ์ธรรมชาติอย่างมีระบบระเบียบ และมีจุดหมายที่แน่นอน เพื่อให้ได้ความรู้ที่เชื่อถือได้ แต่อย่างไรก็ตาม การวิจัย เป็นการค้นหาข้อเท็จจริงตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อให้ได้มาซึ่งความรู้ในสิ่งที่วิจัยนั้น ผลการวิจัยจึงเป็นความรู้ซึ่งสามารถนำไปตั้งเป็นกฎ ทฤษฎี หรือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ แก้ปัญหา หรือใช้เป็นสิ่งในการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ และการวิจัยเป็นกิจกรรมทางปัญญาหรือสร้างสรรค์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลอันมีจุดประสงค์ที่จะได้มาซึ่งความรู้ใหม่ด้วยวิธีการที่เป็นระบบมีแบบแผนและพิสูจน์ได้ (สังวาล รักษ์เผ่า, 2539)

ศิริรัตน์ วีรธาตยานุกูล (2545) การวิจัย หมายถึง กระบวนการแสวงหาความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องในสิ่งที่ต้องการจะศึกษา มีการเก็บรวบรวมข้อมูล การจัดระเบียบข้อมูล การวิเคราะห์ผลวิจัยและการตีความหมายจากการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อให้ได้มาคำตอบที่ถูกต้อง และการวิจัยเป็นกระบวนการที่แสวงหาความรู้ที่ดำเนินไปอย่างเป็นระบบแบบแผน และกฏเกณฑ์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล จัดกระทำกับข้อมูล เพื่อนำไปวิเคราะห์ข้อมูล และแปรผลของข้อมูลที่รวบรวมมาได้ ซึ่งจะทำให้ได้รับคำตอบของปัญหา หรือสร้างความรู้ใหม่ๆที่เชื่อถือได้และสามารถตรวจสอบได้

เอกสารอ้างอิง
เกษม สาหร่ายทิพย์. (2540). ระเบียบวิธีวิจัย. พิมพ์ครั้งที่ 2, กรุงเทพ ฯ: โรงพิมพ์รัตนสุวรรณ,
บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์. (2549). สถิติวิเคราะห์เพื่อการวิจัย. กรุงเทพฯ: จามจุรีโปรดักท์.
นงลักษณ์ วิรัชชัย. (2543). การให้คำปรึกษาวิทยานิพนธ์. กรุงเทพฯ : ส่วนวิจัยและพัฒนา สำนักมาตรฐานอุดมศึกษา ทบวงมหาวิทยาลัย. ศิริรัตน์ วีรชาติยานุกูล. (2545). ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสถิติและการวิจัย. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยกรุงเทพ.
รุ่ง แก้วแดง, (2520). การวิจัยในสาขาการศึกษา : วารสารรามคำแหง.
สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ และธวัชชัย อาทรธุระสุข. (2521). ระเบียบวิธีการวิจัย: การวิเคราะห์ พฤติกรรมการมีบุตรในเชิงเศรษฐกิจและสังคม ระดับจุลภาค ตามทัศนคติของครอบครัวชนบท. กรุงเทพมหานคร: เจริญวิทย์การพิมพ์.
อารมณ์ สนานภู่. (2545). ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับงานวิจัย. ราชบัณฑิตยสถาน. กรุงเทพฯ.
อุทุมพร จามรมาน. (2531). คู่มือการเลือกใช้เทคนิคทางสถิติเพื่อวิเคราะห์ข้อมูล ทางสังคมศาสตร์. กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Tags : รับทําวิทยานิพนธ์ โปรแกรม spss วิเคราะห์ spss รับวิเคราะห์ข้อมูล รับทำวิจัย รับวิเคราะห์ spss รับวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ รับทํางานวิจัย ด่วน รับจ้างทําวิจัย ชลบุรี รับทําสารนิพนธ์ รับจ้างทําวิจัย เชียงราย รับทําวิทยานิพนธ์ ราคาเท่าไหร่ รับ ทำ วิจัย ออนไลน์ รับจ้างทําวิจัย เชียงใหม่ รับทําวิทยานิพนธ์ ราคาเท่าไหร่ รับ ทำ วิจัย ลำปาง ออนไลน์ รับ งาน คีย์ ข้อมูล แบบสอบถาม รับจ้างทําวิจัย เชียงใหม่ เชียงราย ชลบุรี รับจ้างทําวิจัย ระยอง ตราด แม่ฮ่องสอน รับจ้างทําวิจัย อุดร ขอนแก่น รับวิเคราะห์ spss ราคา รับ คีย์ ข้อมูล spss ชุด ละ รับทำ spss ด่วน รับแปลผล spss รับทำวิจัย รับทำ spss งานวิจัย spss รับจ้าง run spss วิเคราะห์spss+แบบสอบถาม งาน คีย์ ข้อมูล spss ขอนแก่น รับวิเคราะห์ ข้อมูลทางสถิติ spss ราคาเท่าไร รับวิเคราะห์ spss เชียงใหม่ จ้างทําวิจัย อุดร โคราช จ้างทําวิทยานิพนธ์ ที่ไหนดี รับทําวิทยานิพนธ์ ข้อมูลspss วิเคราะห์ spss รับวิเคราะห์ข้อมูล

.... หน้าแรก