Tags : รับทําวิทยานิพนธ์ โปรแกรม spss วิเคราะห์ spss รับวิเคราะห์ข้อมูล รับทำวิจัย รับวิเคราะห์ spss รับวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ รับทํางานวิจัย ด่วน รับจ้างทําวิจัย ชลบุรี รับทําสารนิพนธ์ รับจ้างทําวิจัย เชียงราย รับทําวิทยานิพนธ์ ราคาเท่าไหร่ รับ ทำ วิจัย ออนไลน์ รับจ้างทําวิจัย เชียงใหม่ รับทําวิทยานิพนธ์ ราคาเท่าไหร่ รับ ทำ วิจัย ลำปาง ออนไลน์ รับ งาน คีย์ ข้อมูล แบบสอบถาม รับจ้างทําวิจัย เชียงใหม่ เชียงราย ชลบุรี  รับจ้างทําวิจัย ระยอง ตราด แม่ฮ่องสอน รับจ้างทําวิจัย อุดร ขอนแก่น รับวิเคราะห์ spss ราคา รับ คีย์ ข้อมูล spss ชุด ละ รับทำ spss ด่วน รับแปลผล spss รับทำวิจัย รับทำ spss งานวิจัย spss รับจ้าง run spss วิเคราะห์spss+แบบสอบถาม งาน คีย์ ข้อมูล spss ขอนแก่น รับวิเคราะห์ ข้อมูลทางสถิติ spss ราคาเท่าไร รับวิเคราะห์ spss เชียงใหม่ จ้างทําวิจัย อุดร โคราช จ้างทําวิทยานิพนธ์ ที่ไหนดี รับทําวิทยานิพนธ์ ข้อมูลspss วิเคราะห์ spss รับวิเคราะห์ข้อมูล
 หน้าแรก
 การทำวิจัยคืออะไร
 ขั้นตอนการทำวิจัย
 ลักษณะของนักวิจัยที่ดี
 ทฤษฎีเพื่อการศึกษา
 ติดต่อเรา
ขั้นตอนการทำวิจัย
การวิจัยที่ดีควรมีการออกแบบการวิจัยยึดถือตามระเบียบวิธีวิจัย จะต้องมีการดำเนินการวิจัยอย่างเป็นระบบ มีแบบแผน กำหนดขอบเขตมีกระบวนการเป็นขั้นตอน ในแต่ละขั้นตอนการวิจัยที่สำคัญ ผู้เขียนได้สรุปไว้ดังนี้

1. กำหนดหัวข้อสำหรับการวิจัย หรือกำหนดชื่อเรื่องงานวิจัยที่ต้องการศึกษา ปัญหาที่ทำการวิจัยนั้นต้องมีคุณค่าและเหมาะสมกับความสามารถ เงินทุนและเวลาเพื่อการวิจัยกำหนดขอบเขตไว้อย่างไร

2. การกำหนดปัญหา เมื่อต้องการศึกษางานวิจัยเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ต้องแจกแจงประเด็นปัญหาที่จะศึกษาให้ชัดเจน โดยที่ผู้วิจัยจะต้องทำความเข้าใจชื่อเรื่องงานวิจัยเป็นอย่างดี และพร้อมอธิบายความสำคัญของปัญหาที่จะทำการวิจัย ว่าในการศึกษาวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์การวิจัยอย่างไร การที่จะอธิบายปัญหาได้ชัดเจน

3. ควรจะต้องมีการศึกษาบทความงานวิจัย ควรมีการค้นคว้าศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยที่ได้ตั้งชื่อเรื่องเอาไว้ เพื่อทบทวนวรรณกรรมและทฤษฏีงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

4. สร้างกรอบแนวคิดการวิจัย เป็นขั้นตอนของการนำเอาตัวแปรและประเด็นที่ต้องการทำวิจัยมาเชื่อมโยงกับทฤษฏีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในรูปแบบอธิบายคำบรรยาย แบบจำลองแผนภาพ กรอบแนวคิดในการวิจัยที่ดีจะต้องมีความชัดเจน แสดงทิศทางของความสัมพันธ์ของงานวิจัยที่ต้องการค้นคว้าหาคำตอบโดยกำหนดเป็นตัวแปรที่จะศึกษา ที่เป็นประโยชน์สำหรับกำหนดขอบเขตของการวิจัย กำหนดรูปแบบการวิจัย ตลอดจนวิธีการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล อย่างไรก็ตาม โดยทั่วไปก่อนการกำหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย ผู้วิจัยควรสรุปเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัยของตนเอง เป็นผลสรุปจากการศึกษาทฤษฏีและผลที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อปัญหาการวิจัย ที่สำคัญผู้วิจัยจำเป็นต้องศึกษาทฤษฏีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องให้มากพอว่ามีใครบ้างที่เคยทำวิจัยตามชื่อเรื่องงานวิจัยตั้งเอาไว้บ้าง นักวิจัยคนก่อนทำอย่างไร เก็บข้อมูลอย่างไร ใช้สถิติอะไรในการวิเคราะห์ข้อมูล และข้อค้นพบของการวิจัยมีอะไรบ้างแล้วนำมาประกอบการวางแผนการวิจัยของตน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการระบุความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสำหรับการวิจัยเชิงพรรณา (Descriptive research) กรอบแนวคิดในการวิจัยอาจมีแต่การระบุเฉพาะตัวแปรว่ามีตัวแปรอะไรที่จะนำมาศึกษา กรอบแนวคิดดังกล่าวจึงเปรียบเสมือนขอบเขตทางด้านเนื้อหาสาระของการวิจัย

5. การกำหนดประชากรเป้าหมาย และการสุ่มตัวอย่าง

6. การตั้งสมมุติฐาน การตั้งสมมุติฐานเป็นการทำนายผลการวิจัย เป็นการเดาว่าเรื่องต่าง ๆ ที่ศึกษานั้นเกิดขึ้นเพราะอะไร

7. การเก็บรวมรวมข้อมูล ผู้วิจัยจะต้องวางแผนว่าจะใช้วิธีการใดเก็บรวบรวมข้อมูลและหาวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อที่จะนำข้อมูลมาใช้ในการตอบสมมุติฐานที่ตั้งไว้

8. การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยจะต้องใช้ วิธีการทางสถิติ เพื่อวิเคราะห์ผลการวิจัยและแปลความหมายของข้อมูล

9. รายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูล เป็นขั้นตอนสรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ เป็นการสรุปผลที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูล รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะสำหรับผู้ที่จะทำการวิจัย ในลักษณะนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์

10. การเผยแพร่งานวิจัย

เอกสารอ้างอิง
สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ และธวัชชัย อาทรธุระสุข. (2521). ระเบียบวิธีการวิจัย: การวิเคราะห์ พฤติกรรมการมีบุตรในเชิงเศรษฐกิจและสังคม ระดับจุลภาค ตามทัศนคติของครอบครัวชนบท. กรุงเทพมหานคร: เจริญวิทย์การพิมพ์.
Tags : รับทําวิทยานิพนธ์ โปรแกรม spss วิเคราะห์ spss รับวิเคราะห์ข้อมูล รับทำวิจัย รับวิเคราะห์ spss รับวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ รับทํางานวิจัย ด่วน รับจ้างทําวิจัย ชลบุรี รับทําสารนิพนธ์ รับจ้างทําวิจัย เชียงราย รับทําวิทยานิพนธ์ ราคาเท่าไหร่ รับ ทำ วิจัย ออนไลน์ รับจ้างทําวิจัย เชียงใหม่ รับทําวิทยานิพนธ์ ราคาเท่าไหร่ รับ ทำ วิจัย ลำปาง ออนไลน์ รับ งาน คีย์ ข้อมูล แบบสอบถาม รับจ้างทําวิจัย เชียงใหม่ เชียงราย ชลบุรี รับจ้างทําวิจัย ระยอง ตราด แม่ฮ่องสอน รับจ้างทําวิจัย อุดร ขอนแก่น รับวิเคราะห์ spss ราคา รับ คีย์ ข้อมูล spss ชุด ละ รับทำ spss ด่วน รับแปลผล spss รับทำวิจัย รับทำ spss งานวิจัย spss รับจ้าง run spss วิเคราะห์spss+แบบสอบถาม งาน คีย์ ข้อมูล spss ขอนแก่น รับวิเคราะห์ ข้อมูลทางสถิติ spss ราคาเท่าไร รับวิเคราะห์ spss เชียงใหม่ จ้างทําวิจัย อุดร โคราช จ้างทําวิทยานิพนธ์ ที่ไหนดี รับทําวิทยานิพนธ์ ข้อมูลspss วิเคราะห์ spss รับวิเคราะห์ข้อมูล

.... หน้าแรก