Tags : รับทําวิทยานิพนธ์ โปรแกรม spss วิเคราะห์ spss รับวิเคราะห์ข้อมูล รับทำวิจัย รับวิเคราะห์ spss รับวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ รับทํางานวิจัย ด่วน รับจ้างทําวิจัย ชลบุรี รับทําสารนิพนธ์ รับจ้างทําวิจัย เชียงราย รับทําวิทยานิพนธ์ ราคาเท่าไหร่ รับ ทำ วิจัย ออนไลน์ รับจ้างทําวิจัย เชียงใหม่ รับทําวิทยานิพนธ์ ราคาเท่าไหร่ รับ ทำ วิจัย ลำปาง ออนไลน์ รับ งาน คีย์ ข้อมูล แบบสอบถาม รับจ้างทําวิจัย เชียงใหม่ เชียงราย ชลบุรี  รับจ้างทําวิจัย ระยอง ตราด แม่ฮ่องสอน รับจ้างทําวิจัย อุดร ขอนแก่น รับวิเคราะห์ spss ราคา รับ คีย์ ข้อมูล spss ชุด ละ รับทำ spss ด่วน รับแปลผล spss รับทำวิจัย รับทำ spss งานวิจัย spss รับจ้าง run spss วิเคราะห์spss+แบบสอบถาม งาน คีย์ ข้อมูล spss ขอนแก่น รับวิเคราะห์ ข้อมูลทางสถิติ spss ราคาเท่าไร รับวิเคราะห์ spss เชียงใหม่ จ้างทําวิจัย อุดร โคราช จ้างทําวิทยานิพนธ์ ที่ไหนดี รับทําวิทยานิพนธ์ ข้อมูลspss วิเคราะห์ spss รับวิเคราะห์ข้อมูล
 หน้าแรก
 การทำวิจัยคืออะไร
 ขั้นตอนการทำวิจัย
 ลักษณะของนักวิจัยที่ดี
 ทฤษฎีเพื่อการศึกษา
 ติดต่อเรา
ลักษณะของนักวิจัยที่ดี
สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ และธวัชชัย อาทรธุระสุข. (2521) ได้กล่าวว่า ความเป็นนักวิจัยที่ดีควรเริ่มต้นจากการพิจารณาคุณภาพของงานวิจัยว่ามีคุณภาพมากน้อยเพียงใด ผู้วิจัยมีจริยธรรมทางวิชาการมีความละเอียดอ่อนมากน้อยเพียงใด เป็นแบบอย่างที่ดีมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความตระหนักถึงพฤติกรรมในวงการวิชาการที่มีเยาวชนรุ่นหลังเฝ้ามองเป็นแบบอย่าง หากพฤติกรรมที่ขาดความรับผิดชอบ หรืองานมีข้อผิดพลาดเต็มไปหมด หากเจ้าของผลงานวิจัยได้ตำแหน่งทางวิชาการ ได้รับการยกย่องจากสังคมแล้ว จะส่งผลให้คนรุ่นหลังเกิดการเข้าใจผิดและหลงผิดคิดว่าทำได้เป็นมาตรฐานที่จะต้องปฏิบัติตาม

นักวิจัยที่ดี หากเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถจริง และมีประสบการณ์งานวิจัยที่แท้จริงผ่านการเรียนการวิจัยมาโดยตรง มักไม่พูดโอ้อวดอ้างสรรคุณ ที่สำคัญจะต้องแบกรับภาระในการถ่ายทอดความรู้ให้แก่นิสิต นักศึกษา หรือผู้ร่วมวิชาชีพ เช่น ให้คำปรึกษาการทำวิทยานิพนธ์ ให้คำปรึกษาการทำวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การแก้ไขงานวิจัย การแก้ไขทำวิทยานิพนธ์ การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ การวิเคราะห์ SPSS การแก้ไขทฤษฏีงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ค้นคว้าบรรณานุกรม วิธีการสืบค้นคว้างานวิจัยต่างประเทศให้แก่ผู้ที่จะทำวิทยานิพนธ์ และหัวข้ออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการทำงานวิจัยให้มีคุณภาพ ดังนั้น นักวิจัยได้ดีจะต้องได้รับการเรียนการวิจัยมาโดยตรง เพราะ ต้องมีความรับผิดชอบสูง นักวิจัยที่ดีมีลักษณะ ดังนี้

1. กรณีที่นักวิจัยต้องการนำข้อความรู้ความคิดเห็นหรือข้อค้นพบของบุคคลอื่นมาใช้ประโยชน์ จะต้องอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อความ หรืออ้างอิงบุคคลที่เป็นผู้ค้นพบข้อความรู้นั้นๆ ให้เรียบร้อย

2. นักวิจัยจะต้องวิเคราะห์ข้อมูลหรือวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ รายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างตรงไปตรงมา ไม่มีการบิดเบือนปิดบังตัวเลขที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูล ไม่เกิดอคติกับผลการวิเคราะห์ข้อมูล ไม่ควรตกแต่งหรือกำหนดตัวเลขทางสถิติขึ้นเองโดยไม่มีการเก็บข้อมูลต่างๆ มาจริง

3 นักวิจัยจะต้องรายงานผลการวิจัยอย่างตรงไปตรงมาใช้ภาษาที่ผู้อ่านเข้าใจความหมายได้ถูกต้องชัดเจน ไม่ปิดบังซ่อนเร้น ไม่ควรเขียนรายงานการวิจัยให้เกิดประโยชน์แก่บุคคลกลุ่มใดๆ โดยไม่มีผลการวิจัยที่สามารถยืนยันได้อย่างชัดเจน

4. ก่อนที่นักวิจัยจะเก็บข้อมูลจากบุคคล หน่วยงาน หรือสถาบันใด ๆ เพื่อทำการวิเคราะห์ข้อมูล นักวิจัยจะต้องมีการติดต่อขออนุญาตล่วงหน้า และลงมือเก็บรวบรวมข้อมูลหลังจากที่ได้รับอนุญาตแล้ว

5. นักวิจัยจะต้องไม่กระทำการใดๆ ในลักษณะของการบังคับจิตใจหรือ ฝืนความรู้สึกของผู้ให้ข้อมูล และทำการวิจัยในลักษณะทดลองจะต้องได้รับการยินยอมจากผู้เข้ารับการทดลอง

6. ในการรายงานผลการวิจัย นักวิจัยจะรายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูล ในลักษณะของผลรวมทั้งหมด ไม่นำเอาข้อมูลเฉพาะบุคคลมาเปิดเผย ไม่ควรกล่าวอ้างชื่อของบุคคลที่ให้ข้อมูล

เอกสารอ้างอิง
สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ และธวัชชัย อาทรธุระสุข. (2521). ระเบียบวิธีการวิจัย: การวิเคราะห์ พฤติกรรมการมีบุตรในเชิงเศรษฐกิจและสังคม ระดับจุลภาค ตามทัศนคติของครอบครัวชนบท. กรุงเทพมหานคร: เจริญวิทย์การพิมพ์.
Tags : รับทําวิทยานิพนธ์ โปรแกรม spss วิเคราะห์ spss รับวิเคราะห์ข้อมูล รับทำวิจัย รับวิเคราะห์ spss รับวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ รับทํางานวิจัย ด่วน รับจ้างทําวิจัย ชลบุรี รับทําสารนิพนธ์ รับจ้างทําวิจัย เชียงราย รับทําวิทยานิพนธ์ ราคาเท่าไหร่ รับ ทำ วิจัย ออนไลน์ รับจ้างทําวิจัย เชียงใหม่ รับทําวิทยานิพนธ์ ราคาเท่าไหร่ รับ ทำ วิจัย ลำปาง ออนไลน์ รับ งาน คีย์ ข้อมูล แบบสอบถาม รับจ้างทําวิจัย เชียงใหม่ เชียงราย ชลบุรี รับจ้างทําวิจัย ระยอง ตราด แม่ฮ่องสอน รับจ้างทําวิจัย อุดร ขอนแก่น รับวิเคราะห์ spss ราคา รับ คีย์ ข้อมูล spss ชุด ละ รับทำ spss ด่วน รับแปลผล spss รับทำวิจัย รับทำ spss งานวิจัย spss รับจ้าง run spss วิเคราะห์spss+แบบสอบถาม งาน คีย์ ข้อมูล spss ขอนแก่น รับวิเคราะห์ ข้อมูลทางสถิติ spss ราคาเท่าไร รับวิเคราะห์ spss เชียงใหม่ จ้างทําวิจัย อุดร โคราช จ้างทําวิทยานิพนธ์ ที่ไหนดี รับทําวิทยานิพนธ์ ข้อมูลspss วิเคราะห์ spss รับวิเคราะห์ข้อมูล

.... หน้าแรก