รับงานวิจัย รับวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม SPSS / STATA / LISREL และ AMOS รับปรึกษาทำวิจัย รับปรึกษาทำวิทยานิพนธ์ การศึกษาอิสระ สารนิพนธ์ ปริญญานิพนธ์ ทั้งไทย / อังกฤษ แนะนำทุกขั้นตอนให้จบเสร็จสิ้นภายในเวลาที่กำหนด รับปรึกษางานวิจัย รับทําวิจัย บทที่ 4 รับวิเคราะห์ข้อมูลทางการแพทย์

เราช่วยท่านแก้ไขปัญหางานวิจัย การใช้สถิติเพื่องานวิจัยให้สำเร็จตามเป้าหมายได้ เรารับประกันผลงานด้วยคณาจารย์ปริญญาเอกที่มีประสบการณ์มากกว่า 15 ปี ให้บริการ ราคาประหยัด ไม่แพง โทรมาคุยกับเรา

โทรสอบถาม 083-8361599

Line ID : sunday907

#

รับวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัย ด้วยโปรแกรม SPSS เพื่อหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ทดสอบสมมติฐานด้วย ANOVA , Chi-Square , Pearson's Correlation , Cluster Analysis , Discriminant Analysis รับทําวิจัย บทที่ 4 วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ให้ถูกต้องพร้อมอธิบายผล รับวิเคราะห์ข้อมูลสถิติขั้นสูง เช่น Multiple Regression Analysis , Path Analysis , Multilevel Analysis , Confirmatory Factor Analysis (CFA) , Exploratory Factor Analysis (EFA) และ สมการโครงสร้าง Structural Equation Model (SEM) งานวิจัย สามารถวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติขั้นสูงด้วยโปรแกรม STATA , SPSS , LISREL , AMOS, และ MPLUS เป็นต้น

1. รับเขียนเค้าโครงงานวิจัย
2. รับเก็บรวบรวมข้อมูลงานวิจัยจาก แบบสอบถาม
3. รับคีย์ข้อมูลแบบสอบถาม
4. รับวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัย ทดสอบค่า Alpha
5. รับออกแบบสอบถาม / แบบสัมภาษณ์
6. รับวิเคราะห์ STATA พร้อมอธิบายผลงานวิจัย
7. รับวิเคราะห์ข้อมูล SPSS รับทําวิจัย บทที่ 4
8. รับสรุปผลงานวิจัย อภิปรายผล บทที่ 5
9. รับเขียนบทคัดย่อ ไทย / อังกฤษ
10. รับเขียนบทความงานวิจัย / บทความวิชาการ
11. รับค้นคว้าหาบทความงานวิจัยภายในประเทศ
12. รับค้นคว้าหาบทความงานวิจัยต่างประเทศ

รับแก้ไขงานวิจัย

1. รับแก้ไขวิทยานิพนธ์
2. รับแก้ไข การเขียนปัญหางานวิจัย
3. รับแก้ไข แบบสอบถาม
4. รับแก้ไขงานวิจัย เฉพาะบท
5. รับแก้ไข แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
6. รับแก้ไข ค่า IOC , ค่า Reliability
7. รับแก้ไขส่วนวิเคราะห์ข้อมูล SPSS ทําวิจัย บทที่ 4
8. รับแก้ไข บทคัดย่อ ไทย - อังกฤษ
9. รับแก้ไข บทความงานวิจัย - บทความวิชาการ

รับงานวิจัย รับวิเคราะห์งานวิจัย
เสร็จภายใน เวลา 1 วัน
รับประกันผลงาน ราคายุติธรรม

โทรสอบถาม 083-8361599

Line ID : sunday907

E-mail : alphaspss@gmail.com

สาระดีดี